Verba Theologica 1/2023

Na stiahnutie: celé číslo 1/2023 a obálka

Obsah

Synodality and the “Synodal Process”: Challenges and Opportunities, from the Episcopal Collegiality of Vatican II to the Catholic Church of Today
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.7-19
prof. Dr. Massimo Faggioli, PhD
Katedra teológie a náboženských štúdií
Filozofická fakulta
Villanova University
800 Lancaster Avenue
Villanova, PA 19085, USA

Synodalita oživuje prijatie ekleziológie Božieho ľudu a teológie miestnej cirkvi
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.20-34
Martin Maďar, PhD
Katedra teológie, Filozofická fakulta
Xavier University
3800 Victory Parkway
Cincinnati, OH 45207, USA

Kristologický profil uzdravenia Šimonovej testinej: komparácia synoptických správ
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.35-52
doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava, Slovensko


Patočkova neskorá filozofia v kontexte duchovnej krízy súčasnej spoločnosti
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.53-69
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Moyzesova 9, 040 01, Košice, Slovensko

Tvor věřící jest řeči pln: výzva hermeneutiky pro teologickou antropologii
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.70-88
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D.
Ekumenický institut
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Černá 646/9
110 00 Praha 1, Česká republika

Neurovedy, sloboda a determinizmus Tomáš Akvinský v dialógu so súčasnými vedami o človeku
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.89-111
JUDr. Ing. Peter Samuel Lovás, OP., STL.
Katedra systematické teologie
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 22
CZ 779 00 Olomouc, Česká republika

Náboženská skúsenosť a viera v živote človeka podľa Romana Guardiniho
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.112-126
doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovensko

RECENZIE

Nelson, Matthew (ed.). The New Apologetics: Defending the Faith in a Post-Christian Era. Park Ridge, IL: Word on Fire Catholic Ministries, 2022, 266 s. ISBN 978-1-68578-004-3.
Pavol Hrabovecký

LAPKO, Róbert a kol. Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 179 s. ISBN 978-80-224-1795-2.
Štefan Novotný

HORŇANOVÁ, Sidonia. Megilat Ester. Bratislava: Univerzita Komenského, 202, 180 s. ISBN 978-80-223-5523-0. 
Anton Tyrol

Igor Kráľ: Transformačná sila utrpenia. Teológia kríža v živote a diele Arnolda Janssena. Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2022, 326s. ISBN 978-80-89688-37-1
Mária Potočárová

JUDÁK, Viliam – KRUPA, Jozef – ŠURÁB, Marián. Archbishop ThDr. Eduard Nécsey (1892-1968). Shepherd – Teacher – Preacher. Dublin: International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers 2022, 297 s. ISBN 978-1-9989986-8-5.
Anton Ďatelinka