Verba Theologica 1/2023

Download: fulltext of issue 1/2023 and a cover

Content

Synodality and the “Synodal Process”: Challenges and Opportunities, from the Episcopal Collegiality of Vatican II to the Catholic Church of Today
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.7-19
prof. Dr. Massimo Faggioli, PhD
Katedra teológie a náboženských štúdií
Filozofická fakulta
Villanova University
800 Lancaster Avenue
Villanova, PA 19085, USA

Synodality Revives the Reception of the People of God Ecclesiology and the Theology of the Local Church
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.20-34
Martin Maďar, PhD
Katedra teológie, Filozofická fakulta
Xavier University
3800 Victory Parkway
Cincinnati, OH 45207, USA

Christological Profile of the Healing of Simon’s Mother in Law: A Comparison of Synoptic Reports
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.35-52
doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava, Slovakia


Patoček‘s Late Philosophy in the Context of the Spiritual Crisis of Contemporary Society
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.53-69
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Moyzesova 9, 040 01, Košice, Slovakia

The Creature of Faith Is Full of Speech: The Challenge of Hermeneutics for Theological Anthropology
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.70-88
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D.
Ekumenický institut
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Černá 646/9
110 00 Praha 1, Czech republic

Neuroscience, Freedom and Determinism: Thomas Aquinas in Dialogue with Contemporary Human Sciences
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.89-111
JUDr. Ing. Peter Samuel Lovás, OP., STL.
Katedra systematické teologie
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 22
CZ 779 00 Olomouc, Czech republic

Religious Experience and Faith according to Romano Guardini
DOI: https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.112-126
doc. PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovakia

REVIEWS

Nelson, Matthew (ed.). The New Apologetics: Defending the Faith in a Post-Christian Era. Park Ridge, IL: Word on Fire Catholic Ministries, 2022, 266 s. ISBN 978-1-68578-004-3.
Pavol Hrabovecký

LAPKO, Róbert a kol. Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 179 s. ISBN 978-80-224-1795-2.
Štefan Novotný

HORŇANOVÁ, Sidonia. Megilat Ester. Bratislava: Univerzita Komenského, 202, 180 s. ISBN 978-80-223-5523-0. 
Anton Tyrol

Igor Kráľ: Transformačná sila utrpenia. Teológia kríža v živote a diele Arnolda Janssena. Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2022, 326s. ISBN 978-80-89688-37-1
Mária Potočárová

JUDÁK, Viliam – KRUPA, Jozef – ŠURÁB, Marián. Archbishop ThDr. Eduard Nécsey (1892-1968). Shepherd – Teacher – Preacher. Dublin: International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers 2022, 297 s. ISBN 978-1-9989986-8-5.
Anton Ďatelinka