Aktuálne číslo 1/2022

Aktuálne číslo vo formáte pdf nájdete v archíve.

Nachádzať tiché a pokojné chvíle na čítanie knihy znamená nájsť si čas na seba. Ponúkané číslo nášho časopisu chce byť pomocníkom pri sebahľadaní. Rôznorodosťou svojich textov sa môže stať dobrým spoločníkom ľuďom hĺbavým i ponáhľajúcim sa, ženám i mužom, odborníkom i tým, ktorí sa iba na malú chvíľu chcú či potrebujú zastaviť. 

Prvú štúdiu nám ponúka americký profesor, odborník na Pavlove listy, Frank J. Matera. Témou je dôvod, obsah i spôsob Pavlovho kázania. Základovou udalosťou apoštola Pavla je jeho obrátenie. Práve ňou Lukáš popretkával celé Skutky apoštolov. Táto udalosť stojí symbolicky na ich začiatku, v strede i na konci. Apoštol národov musel zažiť milosť, aby o nej mohol hovoriť, lebo kázanie je vecou prežitého, nie naučeného. Pavol sa o Bohu neinformoval, on ho naozaj zakúsil. A táto skúsenosť ho nútila k výpovedi. Nie z vlastného chcenia, ale z vnútornej bytostnej potreby, ktorá bola silnejšia ako on sám.

Štúdia slovenského biblistu Juraja Feníka poteší predovšetkým odborníkov jazyka. Jeho text sa venuje vybraným veršom prvej kapitoly Listu Rimanom. Dôkladnou a detailnou analýzou naznačuje nové možnosti ich slovenského prekladu, čím sa doplní a obohatí ich doterajšia podoba. Sme vďační slovenským biblistom, že vytvorili odborný tím, ktorý precízne pracuje na novom preklade Písma z pôvodných jazykov do spisovnej slovenčiny. Aj táto štúdia je príkladom, ako sa na Slovensku rodí nový preklad autentických Pavlových listov, čo nie je samozrejmosťou každej krajiny.    

Písanie o teológii Karla Rahnera má často charakter približných interpretácií a pokusov o vysvetlenie, preto sa tejto úlohe mnohí teológovia vyhýbajú. Podobne je to i na Slovensku. Práve z tohto dôvodu patrí obdiv slovenskej teologičke Gabriele Genčúrovej, ktorá sa v texte popasovala s náročnou témou Rahnerovej teórie poznania. Rovnako sa dotkla otázky presahu človeka smerom k transcendentnému a pokúsila sa popísať myšlienkový priestor Rahnera medzi filozofiou a teológiou.   

Slovenský autor Andrej Čaja nám približuje teologickú metódu Via Media Johna Henryho Newmana. Ak chce byť teológia čestná vo svojich obsahoch, musí sa držať správnych metód v uvažovaní. V celých dejinách myslenia sa vážené myšlienkové prúdy vždy vyhýbali extrémom. Newmanova „stredná cesta“ nie je však zjednodušeným a ľahkým kompromisom dvoch protichodných názorov. Jeho metóda nepovstáva jednoducho z dvoch extrémnych postojov, ale je autonómna. Nevzniká preto, lebo si to vyžadovala situácia dvoch nedohodnutých strán. Via media je samostatným hľadaním, pri ktorom sa teológ necháva viesť Božou motiváciou. Je to spájanie umu a intuície.

Osobnosť českého filozofa Milana Machovca je na Slovensku menej známa. Predsa svojím dielom sa pokúšal vytvoriť dialóg medzi kresťanstvom a moderným svetom. Český didaktik a teológ Michal Podzimek nám priblíži nielen Machovcovu knihu Ježíš pro moderního člověka, ale aj jeho vklad do témy vzájomného dialógu a pochopenia rozličných ideových prúdov. Pravé človečenstvo Ježiša sa totiž môže stať bytostnou motiváciou človečenstva každého človeka.

Posledným príspevkom je text, ktorý prevažne katolíckemu publiku ponúka nekatolícky autor Samuel Javornický. Už tým je text prínosom, že sa katolícka a nekatolícka strana vzájomne počúvajú, obohacujú a spoločne hľadajú odpoveď na spoločensko-etické otázky. Autor poukazuje na to, že katolícka strana v istých prípadoch konania morálne neschvaľuje niektoré typy skutkov len na základe ich bezprostredného kauzálneho účinku a nie na základe ich úmyslu. Argumentácia je veľmi vecná, dôsledná, akademicky čestná a zároveň pozývajúca k širšej diskusii o morálnej prijateľnosti vymedzených prípadov.  

Milí čitatelia, verím, že ponúkané štúdie dokážu pritiahnuť vašu pozornosť a venovaný čas malej lektúre textov vám bude odborným obohatením, ale i ľudským potešením počas teplých letných večerov.

Vladimír Juhás