Pokyn pre autorov

Obsahové zameranie
Časopis je zameraný na systematickú teológiu, biblickú teológiu, patristiku, posvätnú liturgiu a vzťah teológie s filozofiou, spoločenskými vedami, literatúrou a sakrálnym umením.

Pokyny pre autorov
Časopis Verba Theologica vychádza dvakrát ročne. Nie je monotematický. Príjma pôvodné, vedecké príspevky s uvedeným obsahovým zameraním a recenzie aktuálnych oborných kníh (na adrese: verba[at]ku.sk). Uzávierka príspevkov je vždy posledný deň v mesiaci február a september. Príspevky môžu byť publikované v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, taliančine a francúzštine. Redakčne sa upravujú iba slovenské príspevky. Redakcia predloží každý príspevok minimálne dvom recenzentom na anonymné posúdenie a o jeho publikovaní následne rozhodne redakčná rada časopisu.

Príspevok musí obsahovať popisný názov článku, abstrakt (10 - 15 riadkov) a kľúčové slová (4 - 5 slov) v anglickom jazyku a zároveň autor na konci článku uvedie svoju stručnú akademickú biografiu a kontaktnú poštovú (e-mailovú) adresu. Za publikované príspevky sa autorom neposkytuje honorár.

Rozsah príspevku je maximálne 20 normostrán (text príspevku by nemal presiahnuť 36.000 znakov; 1.800 znakov na jednu stranu i s medzerami a poznámkami pod čiarou). Pri citovaní je potrebné rešpektovať zásady, ktoré sú obsahom "STN ISO 690 - Dokumentácia. Bibliografické odkazy".