Pokyny pre autorov

Obsahové zameranie
Časopis je zameraný na systematickú teológiu, biblickú teológiu, patristiku, posvätnú liturgiu a vzťah teológie s filozofiou, literatúrou a sakrálnym umením.

Pokyny pre autorov
Časopis Verba Theologica vychádza dvakrát ročne (máj a november). Nie je monotematický. Príjma pôvodné, vedecké príspevky s uvedeným obsahovým zameraním (na adrese: verba[at]ku.sk). Uzávierka príspevkov je vždy posledný deň v mesiaci február a september. Príspevky môžu byť publikované v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, taliančine a francúzštine. Redakčne sa upravujú iba slovenské príspevky. Redakcia predloží každý príspevok minimálne dvom recenzentom na anonymné posúdenie a o jeho publikovaní následne rozhodne redakčná rada časopisu.

Príspevok musí obsahovať popisný názov článku, abstrakt (10 - 15 riadkov) a kľúčové slová (4 - 5 slov) v anglickom jazyku a zároveň autor na konci článku uvedie svoju stručnú akademickú biografiu a kontaktnú poštovú (e-mailovú) adresu. Za publikované príspevky sa autorom neposkytuje honorár.

Rozsah príspevku je maximálne 20 normostrán (text príspevku by nemal presiahnuť 36.000 znakov; 1.800 znakov na jednu stranu i s medzerami a poznámkami pod čiarou). Pri citovaní je potrebné rešpektovať zásady, ktoré sú obsahom "STN ISO 690 - Dokumentácia. Bibliografické odkazy".

Pokyny pre recenzentov
VTh publikuje recenzie, ktoré zodpovedajú obsahovému zámeru časopisu. Prednosť dostanú knihy, ktoré nie sú staršie ako dva roky alebo ktoré sú stále aktuálne.

Obsah: Recenzia má nielen zhrnúť obsah knihy, ale predovšetkým ohodnotiť ju po vedeckej/odbornej stránke. Autor recenzie by mal knihu v krátkosti predstaviť v kontexte minulých i súčasných tematicky príbuzných publikácií. Očakáva sa, že pri vyzdvihovaní kladných stránok a tiež pri kritických poznámkach budú uvedené konkrétne odôvodnenia.

Povaha textu: Recenzia má byť napísaná profesionálne, a to aj vtedy, keď autor recenzie s autorom knihy nesúhlasí, alebo poukazuje na faktické chyby.

Rozsah: 2 až 3 normostrany (riadkovanie 1,5).

Formát: Recenzia má byť zaslaná v programe Microsoft Word (.doc alebo .docx) napísaná v Times New Roman, veľkosť písma 12. Recenzia má obsahovať bibliografickú informáciu o knihe podľa pokynov “STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy.”

Citácie: Pri citovaní alebo uvádzaní príkladov prosíme zadať strany v zátvorkách. Prosíme nepoužívať poznámky pod čiarou.

Dodržanie termínu: Žiadame, aby recenzie boli zaslané načas na adresu: recenzieVTh[at]gmail.com