Etika publikovania

Publication Ethics and Malpractice Statement requirement (pdf)

Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky (pdf)

Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o neprípustných publikačných praktikách

Verba Theologica sa zaväzuje zabezpečiť etiku v publikovaní a kvalite článkov. Od všetkých zúčastnených strán: autorov, vydavateľov, redaktorov a recenzentov sa preto očakáva súlad s normami etického správania.

Povinnosti autorov 

Autori by mali prezentovať objektívnu vedeckú diskusiu o význame výskumnej práce. Podvodné alebo úmyselne nepresné vyhlásenia predstavujú neetické správanie a sú neprijateľné. Články vo výskume majú byť objektívne, komplexné a presné. Autori by mali zabezpečiť, aby ich príspevky boli originálnymi dielami a citácie iných autorov boli jasne uvedené. Časopis  Verba Theologica je plne odhodlaný zabrániť vydávaniu dokumentov, v ktorých sa zistí pochybenie vo výskume. Plagiátorstvo vo všetkých formách predstavuje vážne neetické vydavateľské správanie a je neprijateľné. Časopis je v prípade potreby otvorený aj pre uverejňovanie opráv a objasnení.

Súbežné odovzdanie toho istého rukopisu do viac ako jedného časopisu je neetické a neprijateľné. Autori nesmú predkladať články obsahujúce rovnaký výskum viac ako jednému časopisu. Výkonný redaktor časopisu by mal zabezpečiť, aby sa všetci členovia redakčnej rady plne zhodli pri schvaľovaní konečnej verzie príspevku a jeho predkladaní na uverejnenie.

Povinnosti redaktorov

Redaktor hodnotí rukopisy objektívne a výlučne na základe ich vedeckej kvality. V prípade sťažností týkajúcich sa porušenia publikačnej etiky a konfliktu záujmov redaktor zvolí postup, ktorý bude v súlade s predpismi uvedenými v tomto dokumente. Redaktor je povinný umožniť autorovi vyjadriť sa k akýmkoľvek námietkam a uchovať dokumentáciu týkajúcu sa danej sťažnosti.

Povinnosti recenzentov

Recenzenti sú povinní zachovať mlčanlivosť o recenznom konaní. Akékoľvek rukopisy prijaté na recenzné konanie sa považujú za dôverné. Všetky informácie získané v rámci recenzného konania sú taktiež dôverné a nesmú sa použiť na iné účely ako je vypracovanie recenzného posudku. Recenzenti by mali upozorniť redaktora na text, ktorý už bol v minulosti publikovaný alebo bol zaslaný na recenzovanie a ktorý sa z hľadiska obsahu výrazne podobá posudzovanému príspevku.

Recenzenti sú povinní pri recenzovaní rukopisu zachovať objektivitu a závery formulovať jasne, aby ich autori mohli použiť pri revízii príspevku. V prípade konfliktu záujmov je recenzent povinný bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť redaktora, a ten je povinný ho nahradiť inou osobou.

Nahlasovanie a prešetrenie neetického správania

Na neetické správanie môže redakciu a vydavateľa upozorniť ktokoľvek. Pri nahlásení takéhoto konania musí oznamovateľ poskytnúť redaktorovi alebo vydavateľovi dostatočné informácie a dôkazy, ktoré sú potrebné na preskúmanie podozrenia. Redakcia a vydavateľ budú pristupovať ku každému takémuto nahláseniu s rovnakou vážnosťou. Ak redaktor alebo vydavateľ získa dostatočné dôkazy o neetickom konaní, vyžiada si od autora potrebné vysvetlenie. Ak dôjde k závažnému porušeniu etických noriem, redakcia bezodkladne vráti autorovi príspevok, ktorý porušil etiku publikovania.

Peer-review proces (recenzné konanie)

Redakcia každý prijatý príspevok najprv predbežne preskúma. Príspevky, ktoré nespĺňajú požadované formálne náležitosti a zjavne nesúvisia s odborným zameraním časopisu, alebo ktoré porušujú etiku publikovania, má právo redakcia okamžite odmietnuť. Redakcia o odmietnutí bezodkladne informuje autora. Príspevky spĺňajúce formálne a obsahové kritéria následne prechádzajú anonymným recenzným konaním.

Redakcia predloží príspevok minimálne dvom recenzentom na anonymné posúdenie. Recenzné konanie je obojstranne anonymné t.j. je zaručená anonymita autora aj recenzentov. Ak majú recenzenti vážne výhradu k obsahu i forme textu, autor to musí opraviť. Redakcia za prijatie príspevku a recenzné konanie nevyberá žiadne poplatky.

Periodicita časopisu

Časopis Verba Theologica vychádza dvakrát ročne. Nie je monotematický. Prijíma pôvodné, vedecké príspevky s uvedeným obsahovým zameraním a recenzie aktuálnych odborných kníh (na adrese: verba@ku.sk). Uzávierka príspevkov je vždy 28. februára a 30. septembra.

Autorské práva, prístup a archivovanie

Verba Theologica je vedecký časopis s otvoreným prístupom. Všetky čísla časopisu sú bezplatne dostupné online v archíve na webovej stránke časopisu verba.ktfke.sk. Tlačené vydanie je možné si objednať u výkonného redaktora časopisu. Autorovi článku, ktorý bol publikovaný v časopise, redakcia zasiela autorský výtlačok zdarma. V prípade ukončenia vydávania časopisu vydavateľom, sa vydavateľ zaväzuje uchovať kompletný archív jednotlivých čísel na svojej oficiálnej webovej stránke. 

Vyhlásenie o autorstve a prevode autorských práv

Ak bol v recenznom konaní príspevok autora prijatý na publikovanie, autor je povinný ešte pred jeho uverejnením svojim podpisom potvrdiť Vyhlásenie o autorstve a o prevode autorských práv. Vo vyhlásení autor prevádza všetky autorské práva týkajúce sa publikovaného príspevku na vydavateľa, a tým umožňuje redakcii časopisu reprodukovať, uchovávať vo vyhľadávacom systéme alebo šíriť publikovaný príspevok v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, skenovaním, atď.) bez ďalšieho písomného súhlasu autora.