Verba Theologica 1/2016

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2016 a obálka

Obsah

Druhý vatikánský koncil, hermeneutika kontinuity a pontifikát papeže Benedikta XVI.
Tomáš PETRÁČEK
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Peter ako pokorný pastier v učení sv. Augustína
Juraj PIGULA OSA
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Les sources de la pensée sur le sacerdoce baptismal chez Yves Congar
Irenej FINTOR O.P.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko​​​​​​​

Vzťah teológie a liturgie v diele C. Vagagginiho a S. Marsiliho
Pavol ZVARA
Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovensko

Kristianizácia neskorej antiky a téma pokánia
Peter OLEXÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovensko

Možnosť bañezianizmu
Peter VOLEK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovensko

PREKLAD
Wolfgang KLAUSNITZER / Ján KRUPA, Ježišov obraz v Koráne

RECENZIE
AKIMJAK Amatijus, Pastorácia vo farnosti cez liturgiu a spoločenstvá. Prešov: Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2015, 220 s.
Katarína KOTARDYOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

HABURAJ Tomáš – ZUBKO Peter, Financovanie cirkvi v medzivojnovom období. Ekonomická stránka života katolíckej cirkvi v Košiciach 1918 – 1938. Prešov: Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2016, 200 s. + obrazová príloha 16 s.
Peter OLEXÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovensko