Verba Theologica 1/2016

Download: fulltext of issue 1/2016 and a cover

Contents

The Second Vatican Council, the Hermeneutics of Continuity and the Pontificate of Pope Benedict
Tomáš PETRÁČEK
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Czech republi
c

Peter as a Humble Shepherd in the Teaching of Saint Augustine
Juraj PIGULA OSA
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovakia

Yves Congar and his Sources for the Understanding of Baptismal Priesthood
Irenej FINTOR O.P.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovakia

Theology and Liturgy in the Works of Vagaggini and Marsili
Pavol ZVARA
Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovakia

Christianization in Late Antiquity and the Theme of Penance
Peter OLEXÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovakia

Possibility of Bañesianism
Peter VOLEK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovakia

TRANSLATION
Wolfgang KLAUSNITZER / Ján KRUPA, The Portrait of Jesus in the Quran

REVIEWS
AKIMJAK Amatijus, Pastorácia vo farnosti cez liturgiu a spoločenstvá. Prešov: Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2015, 220 s.
Katarína KOTRADYOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

HABURAJ Tomáš – ZUBKO Peter, Financovanie cirkvi v medzivojnovom období. Ekonomická stránka života katolíckej cirkvi v Košiciach 1918 – 1938. Prešov: Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2016, 200 s. + obrazová príloha 16 s.
Peter OLEXÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovensk
o